Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������

НОВИ АЛТЕРНАТИВИ
Съгласно подписаното Партньорско споразумение № BG05-0203-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Камено, на територията на община Камено се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
прочети
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНА КАМЕНО
Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-66/18.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
прочети