Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет:„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.„Изграждане на площадки за спорт на открито”, в УПИ - кв.13 А, находящ се в с. Трояново, Община Камено и „Изграждане на площадки за

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 17.07.2019 167,5 KB
Документация и образци 17.07.2019 557 KB
Обява 17.07.2019 205 KB
Протокол 1 07.08.2019 77,5 KB
Договор и приложения 05.09.2019 4,18 MB

Краен срок за подаване на оферта: 30.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 30.07.2019 17:00