Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018651 „Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 30.11.-0001 119 KB
Документация за участие 30.11.-0001 289,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 20.08.2013 13:30

Обществената поръчка е валидна до: 19.08.2013 00:00

Във връзка с изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено”, осъществяван с договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010 по "ОПРР" по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/047“

 Публична покана